SPLOŠNI POGOJI UPORABE

1. SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA FITNES.SI

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin/storitev portala fitnes.si. Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala fitnes.si se nanaša na pogoje uporabe storitev vsebin/storitev na portalu fitnes.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani portala fitnes.si. Ponudnik portala fitnes.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal fitnes.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal fitnes.si, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

3. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik portala fitnes.si je Velio, Dalibor Matijević, s.p., Milčinskega ul. 68, Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik). Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala fitnes.si in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Član portala fitnes.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje fitnes.si.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu fitnes.si dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti fitnes.si in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu fitnes.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami fitnes.si ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala fitnes.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

4. OPIS PORTALA Fitnes.si

Fitnes.si je brezplačen portal tako za uporabnike, obiskovalce kot za fitnes in vadbene centre. Obiskovalci lahko vprašajo našega fitnes strokovnjaka, pogledajo različne video nasvete za enostavnejšo in varno izvedbo vadbe, preberejo magazin in si brezplačno rezervirajo akcijsko ponudbo s strani centrov. Vsekakor pa je glavna prioriteta, da si začetniki najdejo sebi primeren fitnes center ter vadijo varno in ugodneje.

5. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI PORTALA Fitnes.si

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do portala fitnes.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do portala fitnes.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višji sili.

6. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnih strani portala fitnes.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop vsebine portala fitnes.si na posamezno geslo.

Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na info@fitnes.si prekine članstvo v omrežje fitnes.si.

7. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo vsebin objavljenih na fitnes.si ni starostnih omejitev. Članstvo v omrežje fitnes.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu fitnes.si.

8. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

9. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI

 1. Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.
 2. Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v lasti ponudnika ali njemu povezanih oseb.
 3. Ponudnik si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošlja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, ponudnik za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine odgovarja.
 4. Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih ponudnika ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.
 5. 9.5. Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

10. ZAVRNITEV ODGOVORNOST

Uporabnik se mora zavedati, da:

 1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
 2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
 3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.
 4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet.
 5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
 6. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

11. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala fitnes.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:

 • vodenje baze registriranih uporabnikov;
 • administracijo spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
 • statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
 • obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne strani portala fitnes.si in ostalih spletnih straneh, ki so v lasti ponudnika ali povezanih oseb, po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...),
 • občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...) o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletnih strani, ki so v lasti ponudnika ali povezanih oseb, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino.

Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave uporabnik pošlje na info@fitnes.si.

Podatki so varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

13. REKLAMACIJE

Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@fitnes.si. Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

14. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@fitnes.si ali pisno na naslov Velio, Dalibor Matijević,s.p.,Milčinskega ulica 68, 1000 Ljubljana.

15. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

HEY! SPREJMI NAŠE PROTEINSKE PIŠKOTKE

Piškotki ti omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dajo pomembne podatke za izboljšanje spletne strani. Več o piškotkih

OK